”Träd kan vara både hjältar och offer i klimatkrisen”

Intervju med Maria Ölund, projektledare för forskningsnätverket Focali (Forest, Climate and Livelihood research network), i samband med deras tioårsfirande.

Maria Ölund träffade Focali när hon var forskningsassistent i Burkina Faso 2011. Hon började sedan som koordinator för Focali 2012 och är sedan 2019 projektledare för nätverket och dess samarbetsprojekt med partners som SIANI. Foto: Anna Edlund

Kan ni berätta om vad som hände 5 november i Göteborg? 

– Den 5 november samlades Focalimedlemmar, många av våra partners och andra som arbetar inom vårt tematiska område – skog/landskap, klimat, fattigdom och utvecklingsfrågor – på Världskulturmuseet i Göteborg för Focalis 10-årsjubiléum. Det var en heldag som började med en promenad genom inomhus-regnskogen som finns i vetenskapscentrumet Universeum i huset intill. Under dagen fick deltagarna vara med om och bidra i en mix av tematiska sessioner, en panel och tillfällen till nätverkande och dialog.

Med hjälp av en visuell flod på ett stort papper som täckte en hel vägg byggdes en berättelse upp av Focalis medlemmar och partners som har varit med under Focalis resa – från källan till vår nuvarande position. Vidare blickade vi framåt för att se vilken roll vi som nätverk kan ha och hur vi kan bidra ännu mer med den rika kunskap som finns inom nätverket om kopplingar mellan skog – klimat och försörjning som är mer på tapeten nu än någonsin tidigare under Focalis existens.

Under två tematiska sessioner gavs korta speed-talk av medlemmar och partners som visar på vilken rik kunskap och stort engagemang som finns i nätverket, tematiken som presenterades följdes upp i en World Café övning där deltagarna fick diskutera utmaningarna och vägar framåt.

Tioårsfirandet började med en morgonpromenad i regnskogen på Universeum. Foto: Anna Edlund

Vad är historien bakom nätverket? Hur började allt för tio år sedan?

– Allt började med att några forskare, i huvudsak här ifrån Göteborg, började diskutera hur den kunskap som fanns om kopplingar mellan skog, bioenergi, klimat och försörjningsfrågor bättre kunde nyttjas i svenskt utvecklingssamarbete och av olika svenska myndigheter. I samarbete med Sida, Skogsstyrelsen och andra skogliga svenska aktörer bildades ett program som kallades ”Skogsinitiativet”. Focalinätverket skapades inom detta som en komponent för samverkan, synteser av kunskap, kortare studier och kommunikation av forskning till relevanta aktörer. Då var det mycket fokus på att följa utvecklingen av REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) i klimatförhandlingarna och pilotprojekt i olika länder. En mängd olika publikationer gavs också ut som kopplade till detta och andra teman som Focali arbetade med. 2011 lades dock det Sida-finansierade Skogsintiativet ner och förutsättningarna för Focali förändrades. Sedan dess har Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling, GMV, stått som värd för Focali för nätverket och nya partnerskap har tillkommit med aktörer som SIANI, SIWI och Agroforestry Network. Nätverket har även fortsatt att växa i antal medlemmar och är idag en brygga mellan olika forskningsdiscipliner och miljöer inom hela Sverige och med olika utvecklingsländer i främst tropiska regioner.

Focali består idag av drygt 90 medlemmar från en bredd av olika forskningsdiscipliner och fungerar som en brygga mellan såväl olika akademiska miljöer inom hela Sverige och med aktörer inom policy och praktik. Geografiskt fokus för Focali är utvecklingsländer och tropiska regioner. Foto: Anna Edlund

Vilka är de viktigaste frågorna – kopplat till skogar, klimat och försörjningsmöjligheter – ni fokuserar på idag och varför?

– Skogs- och klimat-politik och program samt dess konsekvenser på människor och miljö på både lokal och global nivå, är alltjämt ett tema för Focali. Nätverket har även fortsatt ett fokus på utvecklingsländer men idag är tematiken inom nätverket bredare. Idag finns det fler som arbetar med frågor som rör interaktioner mellan skog, landskap och vatten, restaurering av skog och mark, biodiversitetsfrågor kopplat till skog och mark, samt drivkrafter bakom avskogning kopplat till global konsumtion av vissa varor som soja och palmolja. Andra teman som många medlemmar fokuserar på är multifunktionell markanvändning och Agroforestry. Dessa diversifierade system lyfts även upp i exempelvis IPCC rapporten med fokus på mark som en viktig väg framåt för att minska såväl konkurrens om mark, erosion, som förlust av biologisk mångfald och för att skapa större resiliens mot klimatförändringar. Värden av träd även utanför skog lyfter Madelene Ostwald, en av Focalis grundare, i denna nyligen publicerade SVT-debattartikel.

Omvärlden har förändrats mycket sedan 2009 och inte minst har klimatet hamnat högre upp på många beslutsfattares agendor. Har detta påverkat er? Om ja, hur?

– Det var stora förhoppningar på ett kraftfullt klimatavtal redan 2009 och Focali var med på klimatmötet i Köpenhamn. Men därefter har frågorna inte haft lika hög prioritet tills för några år sedan då fler och fler rapporter pekade på hur allvarliga klimatförändringarna är på väg att bli samt att klimatförändringarnas konsekvenser blev mer och mer kännbara i olika delar av världen. Torkan och bränderna i Sverige sommaren 2018 var nog en ögonöppnare för många att även vårat samhälle kommer att påverkas även om många andra regioner drabbas mycket hårdare och har sämre förutsättningar att hantera konsekvenserna.

Jag känner att det har funnits en helt annan förståelse för vikten av de frågor som Focali arbetar med och det har återspeglats i ett större intresse att komma på våra event och att samverka med Focali. Vi startade en dialogserie om tropisk avskogning hösten 2018 då Bolsonaro var på väg att bli president i Brasilien och vi har märkt stort intresse från en bredd av aktörer och allmänhet att delta i dessa seminarier såväl som andra aktiviteter vi gjort i samverkan med våra partners.

Framöver kommer vi att fokusera mycket på att följa ”hypen” av begrepp som ”Nature Based Solutions” i klimatkrisens spår och lyfta att dessa program måste se till behov och rättigheter för lokalbefolkningar som kan påverkas positivt såväl som negativt beroende på hur de tar hänsyn till lokala sociala och miljömässiga förhållanden.

Kan skogen vara en del av lösningen på klimatkrisen?

– Det är viktigt att se vilken roll skog och mark kan spela för att mildra såväl klimatförändringarna som dess konsekvenser men det finns en risk att vi lägger för stora förhoppningar på att skogen ska kunna rädda oss ifrån att behöva göra de tuffa förändringar som krävs för att komma åt grundproblemet – användning av fossila källor. Skogens förmåga att vara en kolsänka är dessutom sårbar, som vi ser runt om i världen så ökar antalet skogsbränder och träd och skog kan också drabbas i ett varmare klimat och rent av dö ut – detta forskar flera Focalimedlemmar vid Göteborgs Universitet på i samarbete med kollegor i Rwanda. Att Amazonas riskerar att omvandlas till savann om avskogningen fortsätter forskar andra medlemmar på vid Stockholm Resilience Centre. Träd kan vara både hjältar och offer i klimatkrisen och det är viktigt att förstå vad detta får för konsekvenser för att kunna nå klimatmål såväl som minskad sårbarhet och fattigdom.

Panelen: ”The role of science and networks in times of populism and climate crisis” som tog plats på Focalis tioårsjubileum. Foto: Anna Edlund

Om ni får sia om framtiden; hur ser nätverket ut om ytterligare tio år?

– Vi hoppas kunna stärka vår kapacitet att nå ut och påverka mer än vi gör idag. Det finns otroligt mycket som bubblar i nätverket och en stark vilja hos medlemmarna att vara med och bidra och göra mer. Vi vill skapa förutsättningar för att kunskapen inom nätverket kommer till användning, både inom policybeslut och praktiskt arbete, och ökar förståelsen av komplexiteten i kopplingar mellan skog, klimat och försörjningsfrågor. I den omvärld vi lever i med ökad faktaresistens samtidigt som flera länkade globala utmaningar behöver adresseras som fattigdom, klimat och förlust av biologisk mångfald, så behöver vi hitta starkare former till bred samverkan mellan aktörer inom akademi, policy, praktik och näringsliv. Här tror vi att Focali har en större roll att spela och på några års sikt vill vi ha ökat vår kapacitet till denna samverkanbåde i Sverige och internationellt. Vi vill hitta former för att lyfta upp kunskap och perspektiv från ”globala syd” på globala arenor samt se hur medlemmarnas kunskap kan komma till nytta både i relevant policyutveckling som implementering av insatser i olika länder.

Nätverket är diversifierat med en stor blandning av discipliner och tematiskt fokus men det som förenar oss är förståelsen för hur frågor kring skog/landskap, klimat och människors livsvillkor är tätt sammankopplade och ingen ”lösning” som endast ser till interaktioner mellan skog-klimat blir hållbar i längden om inte den sociala dimensionen finns med från början.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.