Pressrelease: ”Ribban höjs för hållbarhetsstandarder”

I ett samarbete mellan flera frivilligorganisationer presenteras en uppdaterad certifieringsstandard med fokus på klimatsmart jordbruk, att bromsa avskogningen och att åstadkomma fortsatta förbättringar inom jordbruket. 

Sustainable Agriculture Network (SAN) och Rainforest Alliance presenterar en nyligen omarbetad certifieringsstandard som omfattar såväl etablerad praxis som nya innovationer inom hållbart jordbruk. Standarden är uppbyggd kring riktlinjer för effektiv jordbruksplanering och förvaltning, skydd av den biologiska mångfalden och naturresurser samt förbättrade försörjningsmöjligheter. 2017 års SAN-standard är utformad för att möjliggöra för fler producenter att kunna ansluta sig och sedan fortsätta med kontinuerliga förbättringar på sin resa mot hållbart jordbruk.

2017 års SAN-standard syftar till att stödja lantbrukare genom att främja deras möjligheter till hållbar försörjning, att förbättra jordbrukets produktivitet, och bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Förändringar värda att notera är bland annat:

  • Klimatsmarta jordbruksmetoder har integrerats i standarden för att hjälpa lantbrukarna att hantera de risker som klimatförändringarna medför. Genom att förhindra jorderosion, effektivisera vattenanvändningen och bevara och återställa naturliga ekosystem, kan lantbrukarna minska de negativa följdverkningarna av extrem och nyckfull väderlek, i synnerhet oregelbunden nederbörd, förändrade temperaturer, och därigenom ökade angrepp av skadedjur och sjukdomar. Samma metoder hjälper på samma gång till att minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket.
  • Ett huvudmål för 2017 års SAN-standard är att minska mängden skog som omvandlas till jordbruksmark, den främsta orsaken till avverkning, i synnerhet i tropikerna. Att skydda skogen är obligatoriskt för Rainforest Alliance-certifieradeTM jordbruk. Standarden förbjuder omvandling av naturliga ekosystem efter 2014, kräver skydd av såväl primär- som sekundärskog, liksom ekosystem såsom våtmarker och naturliga betesmarker. Dessutom får inget ekosystem som klassats med högt bevarandevärde (HCV) ha förstörts efter november 2005.
  • En viktig nyhet i 2017 års SAN-standard är systemet för kontinuerliga förbättringar. Detta system består av tre prestandanivåer och kräver tidsbestämda investeringar och förbättringar som har att göra med vattenkvalitet, avfallshantering, markbevarande/jordkvalitet, arbetsvillkor, löner som man kan leva på, och andra nyckelelement inom hållbar utveckling.
  • De strängare kraven när det gäller frågor om mänskliga rättigheter gäller arbetarbostäder, renhållning och säkerhet, men också kraftfulla åtgärder för jämställdhet och mot barnarbete.2017 års SAN-standard omfattar också krav på lantbruken att tillhandahålla effektiva metoder för att de anställda ska kunna invända och lämna in klagomål.
  • 2017 års SAN-standard innehåller ett betydligt effektivare system för integrerat växtskydd och för säker hantering av bekämpningsmedel. Listorna för hantering av bekämpningsmedel i 2017 års SAN-standard förbjuder användandet av 150 miljöfarliga ämnen utifrån Världshälsoorganisationens (WHO) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) parametrar. Dokumentet innehåller också ytterligare 170 ämnen som endast får användas under rigorös kontroll, vilket ska minska de negativa effekterna på människors hälsa, vattenlevande organismer, och vilda djur och växter, inklusive pollinatörer. Dessa 170 ämnen kan endast användas under stränga säkerhetsåtgärder, såsom begränsad flygbesprutning för att undvika förorening av naturliga ekosystem och för att skydda arbetare och andra som befinner sig på platsen, enligt flera villkor i standarden.

Rainforest Alliance hjälpte till att bilda Sustainable Agriculture Network år 1998. Under sin gemensamma historia har SAN och Rainforest Alliance certifierat fler än en miljon små, medelstora och stora jordbruk och jordbrukskooperativ. I dag finns omkring 3,5 miljoner hektar (8,6 miljoner tunnland) certifierad odlingsmark, där 100 olika grödor odlas i 42 länder.

”Jag har alltid ansett att om vi vill skydda jordens skogar, behöver vi stärka vårt engagemang för att arbeta med lantbrukare världen runt,” säger Nigel Sizer, Rainforest Alliances nytillträdda vd. ”2017 års SAN-standard understryker detta engagemang. Syftet med denna standard är att främja vårt arbete för klimatsmart jordbruk och vidareutveckla vårt uppdrag att låta skogarna stå kvar och få samhällen att blomstra.”

2017 års SAN-standard är resultatet av en omfattande översyn som har engagerat många olika aktörer såsom lantbrukare, frivilligorganisationer, företag, forskare och tekniska experter, en rad öppna offentliga samråd samt fälttestning i nyckelregioner. Den nya standarden togs fram enligt en kod för god praxis för hur man etablerar sociala och miljömässiga standarder som tagits fram av ISEAL Alliance, den globala sammanslutningen för hållbarhetsstandarder, vars uppdrag är att stärka hållbarhetsstandarderna för människors och miljöns bästa.

Andre de Freitas, vd för SAN säger: ”En av de mest spännande aspekterna med 2017 års SAN-standard är att den kombinerar en mycket avancerad och ambitiös standard när det gäller allt från mänskliga rättigheter, miljö och produktionsfrågor med en nedskalad genomförandestrategi, utformad för att göra den mer tillgänglig för alla de lantbrukare i världen som fortfarande befinner sig i början av sin resa mot hållbarhet.”

2017 års SAN-standard finns nu tillgänglig på www.san.ag och kommer att träda i kraft den 1 juli 2017.

Rainforest Alliance är en internationell icke-vinstdrivande organisation som i snart 30 år har arbetat för att skydda skogar och naturresurser, och samtidigt främjat hållbar försörjning. Rainforest Alliance samarbetar med skogsägare, lantbrukare, företag och arbetare i syfte att bygga välmående samhällen, skydda habitat och återställa balansen på jorden genom att arbeta för en värld där planeten och människorna blomstrar tillsammans. Vill du veta mer, besök www.rainforest-alliance.org

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.