Vilka regler ligger bakom Rainforest Alliance jordbrukscertifiering?

I Sverige finns hundratals produkter som är Rainforest Alliance-certifierade. Bakom certifieringen finns ett regelverk, en standard, vars mål är att förbättra odlarens verksamhet inom miljö, etik och ekonomi. För att skapa hållbara odlingar är det nödvändigt att arbeta parallellt inom dessa tre områden.

Standarden har tagits fram och ägs av Sustainable Agriculture Network (SAN) som är en sammanslutning av nio miljöorganisationer, åtta från Latinamerika och en från Indien. Regelverket är alltså framtaget av miljöorganisationer i Syd för de problem och utmaningar som finns där. Framtagningen av standarden följer ISEAL Alliance ”Code of Good Practice”, detaljerad information om hur arbetet bedrivs finns här.

SAN-standarden baseras på 10 principer för hållbar utveckling och det finns 99 kriterier/regler. För att en odling ska bli certifierad krävs att 80 procent av kriterierna uppnås. För att få en balans mellan de olika hållbarhetsprinciperna måste minst 50 procent av kriterierna inom varje princip uppnås. Beroende på vilken gröda och vilken biotop som avses finns det en rad kompletterande kriterier och tekniska kontrollpunkter.

Vissa kriterier måste uppfyllas. Dessa kallas för kritiska kriterier. Exempel på kritiska kriterier är förbud mot att förstöra ekosystem för att expandera odlingen, förbud mot GMO och av jakt på vilda djur. Inom det sociala området är ILO’s kärnkonventioner exempel på kritiska kriterier.

Nedan finns en kort beskrivning av de tio principerna och några av de aktiviteter och åtgärder som ska genomföras för att bli Rainforest Alliance-certifierad. Standarderna i finns i sin helhet här.

Rainforest Alliance – 10 principer för hållbar utveckling

Planerings- och ledningssystem

Odlare ska ta fram och arbeta efter utvecklingsplaner. Alla aktiviteter ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vid kontroller kan kontrollanter använda dessa utvecklingsplaner för att granska odlarnas verksamhet och framsteg.

Bevara ekosystem

Odlare ska bevara befintliga ekosystem inom odlingen och skydda och restaurera ekosystem i anslutning till denna. Återplantering av träd och växter krävs för att återställa och bevara livsmiljöer på och kring odlingen samt att odlaren skapar buffertzoner mellan odlingar, vattendrag och bostäder. Enbart inhemska växter tillåts kring odlingen.

Skydda djurliv

Odlare ska skydda den biologiska mångfalden och odlingarna ska fungera som en fristad för stationära och flyttande arter. Odlare ska inventera det djurliv och de olika livsmiljöer som finns på odlingen.

Bevara vattenresurser

Odlare ska arbeta för att minimera vattenanvändningen och får inte förorena vattendrag vare sig med avfall från bostäder eller produktion. För att hindra erosion får odlingar inte gå hela vägen till vattendrag, dessa skyddas med buffertzoner av inhemska växter.

Goda arbetsförhållanden och rättvis behandling av arbetare

Verksamheten ska förbättra levnadsstandarden för odlare, arbetare och deras familjer. Odlare måste bland annat följa International Labour Organization’s (ILO) kärnkonventioner för mänskliga rättigheter. Odlare ska arbeta för att tillhandahålla utbildning och hälsovård för sina anställda.

Arbetarskydd och säkerhet

Odlare ska minska och förhindra olycksrisker. Arbetare ska få utbildning så att de kan genomföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. De ska också ha tillgång till korrekt utrustning.

Samhällsrelationer

Odlare ska vara goda grannar och vara en positiv kraft för ekonomisk och social utveckling i det lokala samhället.

Förbättrade odlingsmetoder, IP-odling

Standarderna syftar till att effektivisera odlingen och höja kvaliteten på grödan och öka storleken på skörden, allt för att förbättra ekonomin. Växtskyddsmedel får endast användas om det finns ett dokumenterat behov. Odlaren ska använda svagast möjliga ämne och minsta möjliga dos. Regelverket som styr vilka växtskyddsmedel som är tillåtna är kopplade till lagstiftning i EU och USA. Se lista över förbjudna medel här.

Målsättningen är att minimera användningen av energi, konstgödsel och bekämpningsmedel. De görs bland annat genom att den biologiska balansen återställs i odlingen och att olika växter kombineras för att minska risken för insektsangrepp och behovet av konstgödsel.

Markskydd

Odlare ska motverka jorderosion och arbeta för att bevara och förbättra jordkvalitén. Exempelvis planteras marktäckande växter och skuggträd, så kallad agroforestry, för att motverka erosion. Odling måste ske på mark som är lämplig för grödan.

Avfallshantering

Odlare ska arbeta för att minska, återanvända och återvinna avfall. Det avfall som blir kvar på odlingen ska hanteras så att eventuell påverkan på den lokala miljön och personal minimeras.

3 reaktioner till “Vilka regler ligger bakom Rainforest Alliance jordbrukscertifiering?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.